Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor [e-mail beveiligd]

Laatst bijgewerkt: 10-25-2020

Welkom bij de Extreme Deals of the Day-website op "https://www.extremedealoftheday.com", die eigendom is van Extreme Deals of the Day ("ons", "wij"). Lees deze pagina zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. Door deze Site op enigerlei wijze te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de voorwaarden, het beleid en de kennisgevingen op deze pagina (deze "Voorwaarden"), inclusief maar niet beperkt tot het elektronisch uitvoeren van deze transactie.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 10-25-2020.

INHOUD BEHEER

Alle inhoud van deze site zijn extreme deals van de dag 2019. Alle rechten voorbehouden. Deze site bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken, servicemerken, logo's, trade dress en andere eigendomsinhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, behalve uit een boek, foto's, knoppen, afbeeldingen, video en grafische afbeeldingen, en de volledige selectie, coördinatie, rangschikking en "look en feel" van deze site en de inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten (gezamenlijk de "inhoud").

Behalve zoals bepaald in deze voorwaarden, mag u geen enkele inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk gebruiken, wijzigen, opnieuw publiceren, framen, in licentie geven, overdragen, posten, verzenden, afgeleide werken maken of anderszins exploiteren zonder de uitdrukkelijke toestemming. van extreme deals van de dag.

Reproductie, distributie, herpublicatie en / of doorgifte van materiaal op deze website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Extreme Deals of the Day. Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering van de inhoud van deze site, is strikt verboden. Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige andere licentie of recht, expliciet of impliciet, onder een van de intellectuele eigendomsrechten van Extreme Deals of the Day.

KINDEREN ONLINE PRIVACYBESCHERMINGSACT

Onze website is niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. Niemand jonger dan 13 jaar mag informatie naar of op de website verstrekken. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik of verstrek geen informatie op deze website of op of via een van de functies / register op de website, verricht betalingen via de website, gebruik een van de interactieve of openbare commentaarfuncties van deze website of informatie over uzelf aan ons verstrekken, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt.

Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via [e-mail beveiligd]

We zijn toegewijd aan het naleven van de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). Scholen en ouders moeten toezicht houden op de onlineactiviteiten van hun kinderen en het gebruik van andere middelen overwegen om een ​​kindvriendelijke onlineomgeving te bieden. Als u meer wilt weten over COPPA, bezoek dan de homepage van de Federal Trade Commission op http://www.ftc.gov.

Als u in de EU woont en jonger bent dan 16 jaar, is het wettelijk vereist dat u toestemming van uw ouders vraagt ​​voordat u zich op een e-maillijst abonneert. We richten ons niet op, verzorgen of leveren geen producten of diensten gedurende 16 jaar en jonger en hebben daarom geen goedkeuringsproces voor ouders.

GEBRUIKERSACCOUNTS

Wanneer je een account bij ons te maken, moet u ons informatie verstrekken die juist, volledig en actueel te allen tijde. Gebeurt dit niet, vormt een schending van de voorwaarden, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord of uw wachtwoord is met onze Service of een service van derden.

U gaat ermee akkoord niet om uw wachtwoord bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte is van een inbreuk op de veiligheid of onbevoegd gebruik van uw account.

BEEINDIGING

Wij kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, met inbegrip van, zonder beperking, als u de Algemene Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk te staken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Voor uw gemak kan extremedealsftheday.com links naar websites en toegang tot inhoud, producten en diensten van derden aanbieden, inclusief maar niet beperkt tot, aan extremedealsftheday.com gelieerde ondernemingen en strategische partners en andere entiteiten ("Google Adsense en partners, Amazone, eBay, CJ-aangesloten netwerk​ U dient de afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere mededelingen die daarop zijn geplaatst te raadplegen voordat u ze gebruikt. Sommige van die links bevatten traceerbare cookies, wat betekent dat website-eigenaren weten dat hun website meer dan eens in uw websitebrowser is weergegeven. En ze weten misschien dat u deze website bezocht voordat u hun website bezocht.

Extreme Deals of the Day schrijft, bewerkt of controleert deze gelinkte sites niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (a) de beschikbaarheid van of inhoud die op dergelijke sites wordt aangeboden. Google Adsense en partners, Amazone, eBay, CJ-aangesloten netwerk, noch impliceert het opnemen van een link de goedkeuring van de gelinkte sites door Extreme Deals of the Day of vice versa; (b) inhoud van derden die hierdoor toegankelijk is Google Adsense en partners, Amazone, eBay, CJ-aangesloten netwerk​ (c) enig verlies of enige schade die u kunt oplopen door het afhandelen van een Google Adsense en partners, Amazone, eBay, CJ-aangesloten netwerk​ of (d) uw omgang met derden die u op of via deze site vindt, de betaling voor en levering van goederen, indien van toepassing, of enige voorwaarden, voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties. U draagt ​​alle risico's in verband met het gebruik ervan Google Adsense en partners, Amazone, eBay, CJ-aangesloten netwerk, diensten van derden en uw correspondentie of zakelijke transacties met derden die u op of via deze Site vindt.

DMCA-BEPALINGEN

De Digital Millennium Copyright Act van 1998, gevonden op 17 USC 512 ("DMCA"), biedt een verhaal aan eigenaren van auteursrechtelijk beschermd materiaal die van mening zijn dat hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving zijn geschonden op internet.

Onder de DMCA kan de bonafide eigenaar van auteursrechtelijk beschermd materiaal die te goeder trouw meent dat hun auteursrecht is geschonden, niet alleen contact opnemen met de persoon of entiteit die inbreuk maakt op hun auteursrecht, maar ook contact opnemen met de aangewezen agent van een internetprovider om te melden vermeende inbreuken op hun beschermde werken, wanneer dergelijke vermeende inbreuken voorkomen op pagina's binnen het systeem van de internetprovider ("ISP").

De eigenaar van deze website en de ISP zijn vastbesloten om zich te houden aan internationale handelswetgeving, internationale handelspraktijken, alle Amerikaanse wetten, waaronder het auteursrecht van de Verenigde Staten. Na ontvangst van een correct ingediende klacht onder de DMCA, blokkeert de eigenaar en / of de ISP van deze website de toegang tot het vermeend inbreukmakende materiaal. De eigenaar van de website en / of de ISP stuurt een kopie van de kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht aan de vermeende inbreukmaker. Iedereen die te goeder trouw gelooft dat ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht is ingediend, kan een verweer indienen bij de eigenaar van de website en / of de internetprovider.

Stuur alsjeblieft DMCA-meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht naar:

[e-mail beveiligd]

CALIFORNIA TRANSPARANTIE ACT

Extreme Deals of the Day zet zich in voor eerlijke en veilige arbeids- en werkomstandigheden. Om dit te bereiken, bouwen we zinvolle partnerschappen op met degenen die onze waarden delen en werken we aan het ontwikkelen van duurzame en langdurige verbeteringen die zich door onze toeleveringsketen uitstrekken. Wij geloven dat een goed beheerde en gezonde toeleveringsketen essentieel is voor het opbouwen van een stabiel, succesvol bedrijf.

Gedragscode

Extreme Deals of the Day Gedragscode wordt gecommuniceerd aan en ondertekend door al onze partners in de toeleveringsketen. Deze gedragscode is ontwikkeld op basis van gevestigde internationale kaders, waaronder de International Bill of Human Rights en de IAO Fundamental Principles and Rights at Work - zoals het Verdrag inzake gedwongen arbeid (nr. 29), het Verdrag inzake de afschaffing van gedwongen arbeid (nr. 105) , Verdrag inzake minimumleeftijd (nr. 138) en Verdrag inzake de ergste vormen van kinderarbeid (nr. 182). Bovendien is de gedragscode gebaseerd op de ETI-basiscode, erkend als een van de leidende raamwerken in de wereldwijde schoonheidsindustrie.

GEEN GARANTIES

Extreme Deals of the Day geeft geen enkele vertegenwoordiging van welke aard dan ook met betrekking tot deze Site, Inhoud of enig deel daarvan, DIE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, MET ALLE FOUTEN. extremedealsoftheday.com WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE SOORT AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GARANTIES VAN WEGENS INBREUK CURSUS VAN DEALING OF CURSUS VAN PRESTATIES.

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert extremedealsoftheday.com niet dat deze website constant beschikbaar of überhaupt beschikbaar zal zijn; of de informatie op deze website is volledig, waar, nauwkeurig of niet-misleidend.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

extremedealsoftheday.com is niet aansprakelijk jegens u (hetzij op grond van het contractrecht, de wet van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

  • [voor zover de website gratis wordt aangeboden voor enig direct verlies;
  • voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
  • voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

IN GEEN GEVAL ZAL extremedealsoftheday.com AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITATIEVE, voorbeeldige, VERHOOGDE OF GEVOLGSCHADE, WINSTVERLIES, GEGEVENS, GOODWILL OF GEBRUIK, OPGELOST DOOR U OF ENIGE DERDE INDIEN OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT OF ONVERMOGEN TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DEZE SITE, ZELFS ALS [e-mail beveiligd] WERD OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zal in geen geval: [e-mail beveiligd] of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of distribueren van deze site, is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade) die het gevolg is van (a) enige vertraging, storing, onderbreking of corruptie van deze site of gegevens of informatie die in verband met het gebruik van deze site worden verzonden; (b) persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door uw gebruik of misbruik van deze site; (c) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten die het gevolg zijn van uw gebruik van goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of ontvangen berichten of transacties die zijn aangegaan, via of vanaf deze site; (d) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; en (e) alle andere zaken met betrekking tot onze Site. U erkent hierbij dat deze paragraaf van toepassing is op alle nutraceuticals, producten en diensten die beschikbaar zijn via deze Site. Omdat sommige staten de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is de aansprakelijkheid in dergelijke staten beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

Niettegenstaande het bovenstaande is de enige aansprakelijkheid van extremedealsoftheday.com om welke reden dan ook jegens u, en uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid voor welke oorzaak of claim dan ook, beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor een product, informatie of dienst die u bij ons hebt gekocht via deze site.

In overeenstemming met de Communications and Decency Act, artikel 1996 van 230, zijn wij ook niet aansprakelijk voor opmerkingen die gebruikers van deze website achterlaten als opmerkingen. We zullen zeker opmerkingen verwijderen die niet voldoen aan onze persoonlijke normen, maar als iemand beweert dat je een autodief bent, moet je hem niet aanklagen.

REDELIJKHEID

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van de website redelijk zijn. Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, mag u deze website niet gebruiken.

NIET-UITVOERBARE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze website disclaimer is, of blijkt te zijn, onuitvoerbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze disclaimer website.

TOEPASSELIJK RECHT

Het gebruik van deze site valt onder de wet van Ontario, Toronto / Canada. Elke claim met betrekking tot de site en elk product dat via deze site is gekocht, moet binnen één (1) jaar na het ontstaan ​​van de claim bij een federale of nationale rechtbank worden ingediend. Gebruikers van deze site stemmen in met de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken als de meest geschikte en geschikte oplossing voor geschillen over deze site.

ERKENNING

U erkent (a) dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen; en (b) dat deze voorwaarden dezelfde kracht en werking hebben als een ondertekende overeenkomst.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

extremedealsoftheday.com kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Lees deze voorwaarden regelmatig door voor updates of wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na het plaatsen van updates of wijzigingen in deze voorwaarden, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Als u bezwaar maakt tegen enige bepaling van deze voorwaarden of eventuele latere wijzigingen van deze voorwaarden, is uw enige verhaalsmogelijkheid om het gebruik van deze site onmiddellijk te beëindigen.

extremedealsoftheday.com behoudt zich ook het recht voor om uw toegang tot de Site (of delen van deze Site) op elk moment, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen of te beëindigen. extremedealsoftheday.com kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies, diensten of de hele site zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. U erkent en gaat ermee akkoord dat [e-mail beveiligd] is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij in het geval dat extremedealsoftheday.com zijn recht uitoefent om de toegang tot deze site of delen van deze site te wijzigen of te beëindigen.

Het is ons beleid om alle wijzigingen die we in ons privacybeleid aanbrengen op deze pagina te plaatsen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we omgaan met de persoonlijke informatie van onze gebruikers, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een bericht op de homepage van de website. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is herzien, wordt bovenaan de pagina vermeld. U bent ervoor verantwoordelijk ervoor te zorgen dat we een up-to-date actief en afleverbaar e-mailadres voor u hebben, en voor het regelmatig bezoeken van onze website en dit privacybeleid om te controleren op eventuele wijzigingen.

Prijs- en beschikbaarheidsinformatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Volg en "like" ons: